• Quickies

    Taarif m kabhi

    Taarif m kabhi humari bhi kalam uthi thi u ki alfaaz panne par reh gaye aur unke sach na ho pane dard dil m .