• Quickies

    (Galib) Who samajhtay hai ki

    Unkay dekhnay say jo aa jaati hai muh par raunaqq ,

    Woh samajhatey hai ki bimaar ka haal achcha hai .